Sjåførutleige (sjukemeldt inntil videre)Fordelar

Ingen vikarbyrå

Ingen arb.gj.avg.

Faste prisar (diett inkl.)

Ingen ADR kostnadar

Ingen YSK kostnadar

Ingen forpliktelsar utover avtale

Sertifikater

ABECEDE+95

Sjåførkort (utgått)

ADR Grunn og tank (utgått)

Truck 1*2*4*11

Kran G8

Terminaltraktor

Erfaring

Oljeekspress

Terminal til terminal

Thermo

Tippsemi

Terminaltraktor

Lauskjøring